شکوفه گیلاس

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد